TIETOSUOJAA KOSKEVA SELOSTE


REKISTERINPITÄJÄ

Seppo Kuisma Oy (0251508-3)

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö ja pyynnöt

Seppo Kuisma Oy
Riitta Kuisma
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
044 777 3638
riitta.kuisma@seppokuismaoy.fi


HENKILÖREKISTERIN NIMI

Seppo Kuisma Oy asiakasrekisteri


KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.


HENKILÖREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTE

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen.


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista vastaavilla henkilöillä.


TIETOJEN LUOVUTUS

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


EVÄSTEET

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on kehittää verkkosivustopalvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.


REKISTERIN SUOJAUS

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.


HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA HÄVITTÄMINEN

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.


REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  • Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  • Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  • Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  • Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  • Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  • Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse kohdassa 1 olevilla yhteystiedoilla.

Seppo Kuisma Oy vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.